Notulen 2014

Jaarvergadering Maandag 31 Maart-2014.

Aanwezige leden:31 leden.

Opening voorzitter:
Onze voorzitter heet alle aanwezigen een hartelijk welkom middels een welkomstwoordje en opent de vergadering.

Verslag secretaris:
Onze secretaris zegt dat wij weer een goed jaar achter de rug hebben m.b.t. de oefenavonden, herhalingslessen van hartreanimatie en AED en het verzorgen van opleidingen van deze.Bij alle leden is de aftekenkaart m.b.t.de oefenavonden weer zo goed als vol. In September bij aanvang van het nieuwe seizoen krijgt elk lid een nieuw exemplaar.

Via de Brabantse Bond zijn wij aangesloten bij de ANBI groep. Wil je weten wat dat allemaal inhoud, kijk dan op onze site en vergewis je ervan. De site word iedere keer aangevuld met het laatste nieuws m.b.t. onze vereniging.

Zijn er administratieve veranderingen bij jou als lid, schroom niet om deze tijdig door te geven aan het secretariaat, zo blijft onze administratie up to date.

Verslag van de Penningmeester:
Allereerst wil ik onze secretaris bedanken voor het feit dat zij mij heeft ondersteund met het overnemen van het penningmeesterschap van onze veel te vroeg overleden vorige penningmeester dhr. A. Wagtmans. Aan de hand van de aangeleverde financiële huishouding heb ik mij een goed beeld kunnen vormen over de financiële positie van onze vereniging. Ik kan zeggen dat we er redelijk goed voorstaan, maar dat we dit jaar toch met een klein verlies hebben afgesloten.Dit is geen reden tot paniek en het is allemaal overkomelijk daar wij de reden er van weten. Dit jaar gaan wij er weer met volle moed tegen aan en hopen door wat meer donateurs, sponsoren en gemeentelijke subsidies het tij te keren en u volgend jaar een positief bericht te kunnen geven. Leden die persoonlijk uitleg van onze penningmeester willen, kunnen daarvoor een afspraak maken.

Kascontrole:
Donderdag 6 februari 2014 hebben wij als kascontrole commissie de jaarlijkse kascontrole verricht. Wij moeten zeggen dat wij geen onvolkomenheden hebben kunnen constateren. Onze nieuwe penningmeester verdient hiervoor een pluim, daar zij toch binnen korte tijd onze financiële administratie vakkundig heeft weten te maken.

Benoeming kascontrole:
De huidige kascontrole commissie mag nog een jaartje aanblijven. Volgend jaar komen er mutaties.

Verslag verbandmeester:
Als eerste wil ik dhr.J.Hopstaken bedanken voor zijn inzet het afgelopen jaar op de momenten wanneer ik noodgedwongen door mijn werk afwezig was.
Volgend seizoen zullen alle doorschijnende plastic handschoenen geleidelijk uit onze voorraad verdwijnen en vervangen worden door blauwe, de reden hiervoor heeft u al van onze kaderinstructeur kunnen vernemen.
Volgend seizoen zullen er bij de oefenavonden een tweetal verbandtassen als oefentas worden gebruikt, dit als vervanging van de trollies die wij normaal gebruiken. Deze tassen zijn dan hetzelfde gevuld als de tassen die wij meenemen naar de evenementen, en die bij de leden thuis staan die een verbandpost hebben. Ook zullen alle tassen die wij hebben, worden aangevuld met een Ambu beademingsmasker en worden nagekeken op onvolkomenheden en weer up to date gemaakt.

Verder kan ik u melden dat wij een 20 tal winterjassen met ons logo gaan aanschaffen, om tijdens de winterevenementen goed beschermd te zijn tegen de weersinvloeden.Met ingang van het nieuwe seizoen zullen wij ze aan u tonen, en laten passen, zodat wij kunnen noteren wat voor maat u heeft, zodat wij bij een evenement de goede jassen meenemen. De jassen worden op een centraal punt ondergebracht.

M.b.t. de verbandposten kan ik u melden dat wij nog een lid zoeken die graag een verbandpost op zich wil nemen, daar mevr, T.v/d Borst als actief lid is gestopt. Gegadigden kunnen zich bij mij melden.

Tot slot wil ik me nog even wenden tot de beheerders van een verbandpost. Meld bij voorkeur per e-mail of telefonisch of u nog verbandmiddelen nodig heeft om u koffer in orde te houden. Breng hem anders mee naar een oefenavond en wij maken hem weer up to date.

Verslag Jeugd EHBO: Mevrouw Coremans verteld ons dat zij op de Willebrordusschool gestart zijn met 40 leerlingen. Het examen zal worden afgenomen op 19 Juni 2014. De laatste les krijgen de leerlingen uitleg hoe zij moeten werken met een AED, dit geldt niet voor het examen maar is gewoon een extraatje, de kers op de taart.

Verslag evenementen:
Wij als bestuur zijn trots op onze leden dat wij zo’n levendige vereniging hebben als wij een beroep op jullie doen m.b.t. het draaien van EHBO diensten bij evenementen.In totaal zijn op 15 evenementen 85 EHBO-ers in de weer geweest. Onze hartelijke dank daarvoor en wij hopen dat we volgend seizoen weer een beroep op jullie kunnen doen.

Bestuursverkiezing:
Zoals u weet moet om de drie jaar een bestuurslid reglementair aftreden. Hij of zij kan zich dan ook weer verkiesbaar stellen.Volgens onze informatie is dit jaar dhr. K. van Trijp aan de beurt. Dhr. K. van Trijp heeft aangegeven dat hij zijn functie als bestuurslid wil blijven vervullen en zich dus herkiesbaar stelt.
Daar er geen andere gegadigden zijn en alle aanwezigen bij handopsteken hun goedkeuring geven is dhr. K. van Trijp unaniem herkozen als bestuurslid.

Pauze:
Onze voorzitter schorst de vergadering voor een klein kwartiertje en onder het genot van een hapje en een drankje nemen we een kleine pauze.

Jubilarissen:

15 jaar EHBO diplomaMevr.K. van Beers-Luijks
Mevr. J. Otjens
20 jaar EHBO diplomaMevr.C. Wijnings
Dhr. J. Jaspers
Mevr. T. van de Borst
25 jaar EHBO diplomaDhr. A. de Rooy
Dhr. J. de Rooij
35 jaar EHBO diplomaDhr. A. Aerts

Mededelingen:
Op verzoek van EHBO vereniging Schijf zijn alle EHBO verenigingen van de Gemeente Rucphen uitgenodigd voor een algemene bestuursvergadering op maandag 29 September 2014. Wij als bestuur zullen hier gevolg aan geven. De plaats is inmiddels ook al bekent, gemeenschapshuis ”de Lanteern” te St.Willebrord.

Namens het bestuur willen wij dhr. J.van Peer bedanken voor zijn inzet om onze website pico bello in orde te houden, en dat altijd geheel belangeloos. Daarom heeft het bestuur gemeend dhr. J van Peer hiervoor elk jaar een kleine vergoeding te willen geven. Kunnen de leden zich hier in vinden. Unaniem zijn de leden het hier mee eens.
Vier leden zijn om uiteenlopende redenen gestopt als lid bij onze vereniging. Daarentegen hebben zich weer vier nieuwe leden aangemeld.

Rondvraag:
Dhr.J.de Rooij vraagt of er aan het begin van een oefenavond bij de leden een rondje gedaan kan worden m.b.t. wat zij de afgelopen maand hebben meegemaakt op EHBO gebied, en of zij daarover willen vertellen. Onze kaderinstructeur dhr. W. Maas gaat akkoord, maar het mag niet langer duren dan een kwartiertje i.v.m. de oefenavond.

Ook vraagt dhr. J.de Rooij of men in het vervolg de (her)verkiezing van een bestuurslid schriftelijk per briefje kan laten plaats vinden. Volgens hem staat het zo ook in de statuten. Het bestuur zal dit verifiëren, maar kan nu al aangeven dat zij hier geen problemen mee heeft en het zo in het vervolg zal geschieden.

Dhr. J. van de Lindeloof vraagt of hij bij de oefenavonden wanneer men met een lotus oefent dit meer centraal in de zaal kan gebeuren. Nu zitten alle aanwezige leden tegen de ruggen van de oefende EHBO-ers aan te kijken en is er geen interactie. Er wordt nu volgens hem teveel gepraat en gelachen i.p.v. opgelet en meegedaan, het verstoord de les. Dhr.T.Koevoets is de zelfde mening toegedaan.

Afgesproken wordt dat het bestuur en de kaderinstructeur voor het begin van het nieuwe seizoen met elkaar nog een onderhoud hierover hebben om tot een oplossing van dit probleem te komen.

Sluiting vergadering:
Onze voorzitter dankt alle aanwezige voor de vruchtbare vergadering en sluit hem met de mededeling dat een ieder nog is uitgenodigd voor een hapje en drankje om nog wat gezellig na te praten.

Notulist: A. Aerts.