Notulen-2016.

Ledenvergadering 04-04-2016

Aanwezig: 32

Afwezig met kennisgeving: 4

Afwezig zonder kennisgeving: 7

  1. Opening vicevoorzitter: Via een kort welkomstwoord richting de aanwezigen opent de vicevoorzitter de vergadering.
  2. Verslag secretaris: Onze secretaris blikt terug op het bewogen jaar dat wij als 65 jarige vereniging achter de rug hebben. 65 jaar is een mijlpaal waar wij trots op kunnen zijn. Toch is zij blij dat wij weer een vereniging zijn waar alle neuzen weer de zelfde kant uit wijzen. Zij drukt de leden op het hart indien zij vragen hebben deze niet voor zichzelf te houden, maar te delen met het bestuur, om situaties zoals afgelopen jaar te voorkomen.

Verder is zij er trots op dat wij als bestuur van de Brabantse Bond de complimenten hebben gekregen, hoe wij de perikelen van afgelopen jaar hebben opgelost. dat zouden niet veel verenigingen beter doen.

De oefenavonden zijn ook weer goed bezocht. Dit is belangrijk want zo blijf je als EHBO-er up to date en zo houdt je het diploma geldig. Zijn er suggesties voor een thema avond, geef deze door aan het bestuur, zodat wij weten wat er leeft onder de leden aangaande de oefenstof. Ook heeft onze kaderinstructeur weer een aanknopingspunt voor het verzorgen van oefenavonden.

M.b.t. het opleiden van leken aangaande hartreanimatie/AED kunnen wij zeggen dat dit weer een succes was. Daarbij willen wij dhr. W.van de Luijtgaarden bedanken voor zijn hulp tijdens deze avonden.

Op de Willibrordes school is weer EHBO les aan de jeugd gegeven, alle deelnemers zijn geslaagd. ook dit jaar is er weer een groep, zelfs een hele grote ± 30 stuks, zij zullen eind juni hun examen afleggen bij dokter P. van Wouw en onze kaderinstructeur dhr. W. Maas.

Verder hebben wij als bestuur de bondsvergadering bijgewoond  en hebben wij 2x per jaar een overleg met de bond in Roosendaal. Zo blijven wij als vereniging op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op EHBO gebied en kunnen wij ons ei kwijt indien wij vragen hebben.

Tot slot nog even een kleine mededeling richting de leden. Als er veranderingen zijn in je persoonsgegevens meldt dit dan bij het secretariaat zodat deze kunnen worden aangepast.

3.  Verslag Penningmeester: Ook dit jaar kan onze penningmeester de leden mededelen dat wij een gezonde vereniging zijn. Als er leden zijn die inzage in het kasboek behoeven kunnen zij zich melden bij de penningmeester.

Omdat wij zo’n gezonde vereniging zijn kan onze penningmeester de leden mededelen dat de contributie niet hoeft te worden verhoogt, en omdat wij als vereniging dit jaar ons 65 jarig jubileum vieren dit zullen afsluiten met een lekker etentje ergens in september.

Dat wij zo’n gezonde vereniging zijn heeft er mee te maken dat er nog altijd donateurs zijn die onze vereniging een warm hart toe dragen, daarom wil onze penningmeester van de leden een hartelijk applaus voor deze donateurs.

Verder geeft onze penningmeester aan dat zij dhr. W. kools bereid heeft gevonden als back-up op te treden indien zij door omstandigheden niet in staat is haar penningmeesterschap naar behoren uit te oefenen. Dit behoeft natuurlijk wel de goedkeuring van de leden. De leden gaan unaniem akkoord.

4. Verslag evenementen coördinator: Afgelopen jaar hebben wij als vereniging op 15 evenementen de EHBO verzorgt. Wij zijn daar in totaal met 121 EHBO-ers aan de slag geweest. Wij als bestuur willen de leden hartelijk danken voor hun inzet en hoopt dat zij in de toekomst weer een beroep op hen kan doen.

5. Verslag verbandmeester: Onze verbandmeester geeft aan dat een extra aantal winterjassen zal worden besteld met de maten S en XL, de verbandmiddelen waar nodig is worden aangevuld en de waterzakken  worden voorzien van bidons gesponsord door GOWA Sportswear. Ook zullen de sponzen t.b.v. de waterzakken worden vervangen.

Hij attendeert de leden die in het bezit zijn van een verbandpost erop dat zij ten alle tijde zelf verantwoordelijk zijn voor het up to date houden van deze post. Materialen hiervoor kunnen bij hem worden bekomen. Ook de ideeën voor het beheren van de posten zijn een welkome aanvulling op dit gebeuren.

Absoluut wil hij niet vergeten om dhr. W. van de Luijtgaarden te bedanken voor de ondersteuning die hij van hem heeft mogen ontvangen in het afgelopen seizoen op de momenten dat hij vanwege zijn werkzaamheden op het ROC niet aanwezig kon zijn.

6. Kascontrole: Voorzitter van de kascontrole  dhr. W. Kools geeft aan dat er geen onrechtmatigheden zijn gevonden bij de controle en dat alles dik in orde was.

7. Benoeming nieuwe kascontrole: Voorstel van het bestuur richting de leden is om 1 lid voor drie jaar als kascontrole lid aan te stellen. De twee andere leden rouleren. Dit ter bevordering van de duidelijkheid/herkenbaarheid m.b.t. het verhaal financiën. De leden zijn unaniem positief Dhr. W. Kools blijft aan als voorzitter, mevr. J. Otjens blijft aan als lid en dhr.J. de Rooij wordt nieuw lid. Dhr. R. van de Luytgaarden treed reglementair af.

8. Bestuursverkiezing reglementair: Mevr. A. Coremans treed reglementair af als penningmeester. Zij stelt zich wel herkiesbaar voor deze functie. De leden kiezen haar unaniem terug als penningmeester.

9. Kiezen nieuwe voorzitter: Er heeft zich één kandidaat aangemeld als beoogd voorzitter van onze vereniging. Dhr. W. van de Luijtgaarden. Voor de verkiezing hebben de heren H. Kools en J. de Rooij een aantal vragen aan dhr. van de Luijtgaarden m.b.t. het aanvaarden van het voorzitterschap van onze vereniging. Dhr. W. van de Luijtgaarden geeft hierop de heren en de andere leden van de vergadering een tot ieders tevredenheid geformuleerd antwoord, dat men kan overgaan tot de verkiezing. Alle leden zijn unaniem voor. Dhr. W. van de Luijtgaarden wordt door het bestuur uitgenodigd om zijn plaats aan de bestuurstafel aan te nemen, maar hij slaat  het aanbod vriendelijk af onder de toezegging dat hij dit volgende vergadering wel zal doen, maar dat nu het huidige zittende bestuur de vergadering die zelf begonnen zijn tot een goed einde mogen brengen. Hij dankt alle leden voor het vertrouwen wat in hem is gesteld, en beloofd dit vertrouwen niet te zullen schamen in zijn hoedanigheid als voorzitter van onze vereniging. Het bestuur heeft begrip voor het uitgangspunt van onze nieuwe voorzitter en zet de vergadering voort.

10. Mededelingen: Mevr. Bets Woestenberg en haar man wordt ook dit jaar niet vergeten voor het belangeloos beheren van onze caravan, haar man wordt namens de vereniging een attentie aangeboden.

11. Jubilarissen: Dit jaar hebben wij 12 jubilarissen:

10 jaar Mevr. S. Krougman-Sprangers.
15 jaar Mevr. H. Brooijmans
15  jaar Mevr. T. Jongenelis-Bakkeren
15  jaar  Dhr. H. Kools
20 jaar Dhr. A. Dirven
20 jaar Dhr. J. van de Lindeloof
30 jaar Dhr. A. Kerstens
30 jaar Dhr. W. van de Luijtgaarden
30 jaar Dhr. A. van Nijnatten
30 jaar Mevr. D. van het Westeinde

50 jaar Dhr. A. Verhees.

Alle jubilarissen worden voor dit heugelijke feit door het bestuur middels een attentie in het zonnetje gezet.

Dhr. A. Verhees wordt in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen door een delegatie van de Brabantse Bond onder leiding van dhr. M. Dam, voorzitter van deze Brabantse Bond voor dit heugelijke feit nog eens extra onderscheiden in GOUD.

Want het is nog al wat 50 jaar je EHBO diploma geldig houden!

12. Rondvraag: Dhr. A. Verhees vraagt of het mogelijk is de portofoon weer te gebruiken m.b.t. de communicatie tussen EHBO-ers onderling op evenementen. Hierop wordt door het bestuur positief gereageerd. Verder vraagt hij of het bestuur wil nadenken over de mogelijkheid om jeugd EHBO-ers bij evenementen uit te nodigen om te proeven hoe het is om een dienst te draaien bij een evenement, en zo de jeugd proberen binnen te krijgen als lid en niet verloren te laten gaan voor de EHBO.

Dhr. W. Kools vraagt waarom hij van onze verbandmeester dhr. K. van Trijp nog niet de info heeft ontvangen m.b.t. de nieuwe hartreanimatie/AED. Dhr. K. van Trijp verontschuldigd zich voor de situatie maar legt uit dat dit komt doordat er een beveiliging op zijn e-mail zit bij het ROC waar hij werkt en vanwaar hij de info (grote bestanden) verzend. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.

Mevr. D. Tak en de heren A. Dirks en J. de Rooij vragen of het mogelijk is om dienst draaiende EHBO-ers van speciale pasjes te voorzien als zij bij de Nationale Fietscross en/of andere evenementen op het terrein wensen te komen. Nu moesten ze praten als brugman om op het terrein te worden toegelaten. Kan dit misschien in overleg met de organisator van het evenement worden geregeld? Het bestuur zegt toe hierin overleg te treden met de organisatie. En onze verbandmeester gaat voor pasjes en/of naamplaatjes zorgen.

13. Sluiting vergadering: De vicevoorzitter dankt alle aanwezigen voor hun vruchtbare inbreng, nodigt alle aanwezige na de vergadering nog even te blijven voor een hapje en een drankje en sluit de vergadering.

Notulist: A. Aerts.

terug naar home.