Notulen 2018

Jaarvergadering van 9 april 2018

 Aanwezige leden: 29
Afgemeld: 5
Niet afgemeld: 6

Opening voorzitter: Middels een kort welkomstwoord opent Wil de vergadering .

Verslag secretaris: Koosje bedankt alle leden voor hun inzet voor de vereniging en zegt dat ze trots op hen is. We hebben weer een goed jaar achter de rug wat betreft evenementen, zo hadden we dit jaar de vliegshow op Breda Airport (Seppe). Dit jaar komt de auto rally daarbij in juli. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. Wat betreft een oefenavond was het toch wel wat moeilijk om die door te laten gaan i.v.m. ziekte van onze kader, maar door snel  handelen is het toch gelukt alle leden in te lichten van het niet doorgaan van de oefenavond. Ook de opleidingen/herhalingslessen voor hartreanimatie en AED hebben dit jaar plaats gevonden. Als bestuur hebben we dit jaar ook weer de vele vergaderingen m.b.t. Gemeente en Bond bezocht om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en samenwerking. Tenslotte vraagt zij alle leden veranderingen in de n.a.w. gegevens tijdig door te geven.

Verslag penningmeester: Anita geeft aan dat we een goed resultaat hebben geboekt. Onze donateurs hoewel het er maar 2 waren brachten toch nog 175,00 euro in het laatje. Speciale dank is ervoor Adri de Rooy die onze vereniging 10,00 euro heeft geschonken. Ook dit jaar waren wij weer genomineerd bij de Rabobank, dat bracht weer een mooie 427,00 euro op. Zij vraagt de leden die lid zijn van de Rabobank allemaal te gaan stemmen zodat wij dit jaar er ook weer bij zullen zijn. Verder attendeert zij erop dat wij nieuwe rugtassen hebben gekregen van het Rode Kruis.

Verslag kascontrole: Walter Kools geeft aan dat er geen op of aanmerkingen waren, alles is in orde bevonden.

Benoeming kascontrole: Reglementair moeten Walter Kools en Jose Otjens aftreden als lid van de kascontrole. Ad Dirven en Ad Boeren worden verwelkomt als de nieuwe leden.

Verslag verbandmeester: Kees bedankt alle leden voor hun inzet en ondersteuning bij de evenementen van afgelopen seizoen. Adry zal nu weer zijn functie oppakken en  de leden benaderen voor de diensten bij de evenementen. Omdat wij nu rugtassen hebben vervallen de blauwe tassen, deze worden waarschijnlijk ingezet voor de verbandposten.

Wanner de verbandposten materiaal nodig hebben hoort Kees het graag. Alle materialen worden door ons aangepast naar de huidige tijd. Verder vraagt Kees namens het bestuur aan de leden die een EHBO jas hebben deze te wassen op 40 graden en op advies van Anita de kragen met pure zeep in te smeren zodat wij weer om door een ringetje te halen op de evenementen rondlopen. Onze oude portofoons zijn vervangen door een 5 tal nieuwe digitale, zo kunnen wij weer jaren vooruit. Als laatste bedankt Kees de mede bestuursleden voor de goede en fijne samenwerking in het afgelopen jaar.

Verslag Jeugd EHBO: Koosje geeft aan dat alle deelnemers zijn geslaagd.

Evenementen: Adry geeft aan dat wij dit jaar 19 evenementen hebben gedraaid waarbij 114 EHBO’ers dienst hebben gedraaid, dat is 6 EHBO’ers per evenement.

Adry geeft aan dat het zeer belangrijk is dat wij een beroep op jullie kunnen blijven doen.

Verder bedankt hij Kees voor het waarnemen van zijn taak tijdens zijn raadslid schap.

Hij zegt dat de leden vanaf nu weer aangesproken of gebeld kunnen worden door hem m.b.t. EHBO deelnamen aan een evenement.

Bestuursverkiezing: Om de drie jaar is het aftreden van een bestuurslid aan de orde, ditmaal was reglementair Kees van Trijp aan de beurt. Hij stelde zich herkiesbaar en zo besloot ook de vergadering, unaniem werd hij herkozen.

Jubilarissen: Dit jaar hadden wij 12 jubilarissen.

20 jaar            Dhr. A. Boeren

                        Dhr. T. Koevoets

                        Dhr. R. Koevoets

                        Dhr. W. Kools

                        Dhr. R. vd Luijtgaarden

                        Mevr. D. Meyvis

                        Dhr P. Rovers

                        Dhr. J. Valentijn

                        Mevr. I. Rokx

25 jaar             Dhr. S. Rokx

30 jaar             Dhr. T. Kijzers

40 jaar             Mevr. van Peer.

Mevr. Van Peer (Koosje)werd ook nog eens extra in het zonnetje gezet door Dhr. Jan Koetsenruijter van de vereniging EHBO Noord-Brabant voor haar verdienste voor de EHBO in het algemeen. Zij kreeg hiervoor een oorkonde en het teken van verdiensten in goud.

Mededelingen: Onze voorzitter heeft een aantal mededelingen voor de vergadering welke beknopt hier verwoord.

Ten behoeven van aanschaf materialen zoals portofoons en in de nabije toekomst een nieuwe reanimatiepop met afneembaar masker (op verzoek van de heer Bert Kools) zal de contributie met 2,50 worden verhoogd.

  • Telefoons op de oefenavonden beperkt gebruiken, alleen als het dringend is.
  • Een bij naam bekend lid van onze vereniging zal worden aangesproken op zijn gedrag, het merendeel van de leden ergert zich hieraan. Zijn diploma is nog geldig tot eind dit jaar.
  • Het EHBO diploma verloopt bij onze vereniging nooit bij ziekte
  • In overleg met de kaderinstructeur Wil Maas en het bestuur worden de kritische gevallen m.b.t. verlengen EHBO diploma bekeken, daarna wordt een besluit genomen en met het desbetreffende lid besproken.
  • De heer Leijssen sponsort onze vereniging 150,00 euro.

 Rondvraag:

Toon Kijzers vraagt om rubber matjes om op te kunnen knielen bij een slachtoffer, dit zal in het bestuur worden bekeken.

Bert Kools vraagt of de 2,50 euro contributie verhoging het gevolg is van het niet rond kunnen komen van de evenementen gage, hierop reageert het bestuur ontkennend. Het is voor up to date houden van onze materialen.

Ook vraagt hij of onze EHBO jassen waterafstotend zijn en ook blijven na het wassen ervan.

Onze verbandmeester Kees kan hier bevestigend op antwoorden.

Wil Maas vraagt in het kader van de op 28 mei ingaande wet op de privacy waarom er nog privé e-mail adressen op onze website staan. Hier zal naar gekeken worden en zondig aangepast. Vereniging EHBO Noord-Brabant komt met een template voor alle verenigingen.

Irene Rokx vraagt om een officiële EHBO tas, daar zij nu thuis een verbandpost heeft.

Onze verbandmeester Kees gaat hiervoor zorgdragen.

Sluiting: De voorzitter dankt alle aanwezigen voor het deelnemen aan deze vruchtbare vergadering en sluit hem met de vermelding dat een ieder nog wat na kan blijven kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.

Notulist: A. Aerts