Notulen jaarvergadering 2020

Notulen Algemene ledenvergadering EHBO St Willebrord gehouden op 22 september 2020. 

Aanwezig bestuur Wil van de Luijtgaarden, Koosje van Peer, Kees van Trijp,

27 leden aanwezig    11 leden afwezig

 

*             Voorzitter heet alle van harte welkom en geeft een kleine toelichting op de corona maatregelen waarna de vergadering wordt geopend.

 

*             Mededelingen:   Voorzitter geeft een toelichting over de bijdrage van de gemeente Rucphen.  Dit voor de reanimatie herhalingslessen en de nieuwe cursussen reanimatie. De  Gemeente Rucphen legt respectievelijk € 20  en € 40 bij in de kosten van deze opleidingen. De kosten van de zaalhuur en een bakje koffie voor de cursisten worden ook vergoed. 

Voorzitter geeft een toelichting over de bijdrage door de Gemeente Rucphen aan de gemiste inkomsten over 2020 in verband met de corona crisis.  De secretaris heeft hiervoor de benodigde informatie verstrekt aan de Gemeente waarop € 1148 is uitgekeerd. 

 

*             Verslag secretaris.  Koosje geeft een toelichting op de evenementen over 2019. 27 keer is er deelgenomen aan een evenement. Ieder wordt bedankt voor haar of zijn inzet. Momenteel hebben we 39 leden en zijn hiermee de grootste EHBO  vereniging van onze Gemeente.

Voorzitter bedankt Koosje voor haar grote inzet in de ruime zin des woords.

 

*             Verslag penningmeester en verkiezing.  Waarnemend penningmeester Wil van de Luijtgaarden geeft een beknopte samenvatting over 2019. Daar hij het penningmeesterschap in maart 2020 heeft overgenomen van de toenmalige penningmeester.  Dhr. C Aerts lid van de kascontrolecommissie meldt dat op 22 februari 2020 de kascontrole steekproefsgewijs  heeft plaatsgevonden. Er zijn geen fouten ontdekt waarna de financiën over 2019   goed zijn bevonden. Als nieuwe penningmeester wordt door het bestuur Dhr. C Aerts voorgedragen na een stemronde wordt hij unaniem gekozen. Dhr. Aerts bedankt ieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Voorzitter wenst hem veel succes. Dhr. Aerts zal aantreden per januari 2021. De nieuwe commissie voor 2021 zal bestaan uit Mevr. J Otjens en Dhr. R Nuijten. Voorzitter bedankt beide voor hun bereidwilligheid.

*             Vergoeding begeleiding . Voorzitter geeft een korte uitleg wat betreft het hoe en waarom een vergoeding toe te kennen voor het begeleiden van de herhaling c.q. nieuwe cursus reanimatie. Voorstel is een vergoeding van €50 per maand. Unaniem wordt dit voorstel door de vergadering aangenomen.

*             Verslag verbandmeester.   Kees vraagt de leden met een thuispost zelf de voorraad van hun koffer bij te houden. Indien aanvulling nodig is kan men Kees contacten of de koffer meebrengen naar de eerstvolgende oefenavond. Ook maakt Kees bekend dat Toon Keijzers hem een handje gaat helpen met zijn werkzaamheden. Voorzitter bedankt Kees voor de inzet en wenst Dhr. Keijzers succes.

 

*             Reglementair aftreden secretaris. Mevr. K van Peer is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten Mevr. van Peer werd unaniem herkozen. Mevr. bedankt iedereen voor het in haar gestelde vertrouwen.

 

*             Rondvraag

Dhr. A Dirks vraagt of alle lessen op het schema voor het nieuwe seizoen met een vraagteken ook doorgaan  waaronder de reanimatie. Voorzitter geeft te kennen dat alle lessen doorgaan. Wel rekening houdende met de RIVM-regels die op dat moment gelden. Alle lessen zullen door de instructeur worden aangepast aan de geldende regels.

Dhr. J Jaspers    vraagt waarom hij nooit meer wordt benaderd voor een evenement en wie deze planning tegenwoordig doet. Secretaris geeft hier een toelichting op. Dhr. Jaspers wordt verzekerd dat hij voortaan voor alle evenementen op Zondag zal worden benaderd.

 

Dhr. C Aerts vraagt even een kennisgeving te doen over de eerstvolgende oefenavond. Deze zal plaatsvinden op 19 oktober aanstaande.

 

Mevr. Luykx- v Beers vraagt hoe ze het beste haar thuispostkoffer op orde kan houden. Verbandmeester geeft te kennen dat hij altijd kan worden benaderd. Spullen over de datum kunt u ook zelf verwijderen en laten aanvullen met nieuwe materialen. Het beste breng je de koffer mee naar een oefenavond. Mocht er noodzaak zijn voor directe aanvulling kan de verbandmeester altijd worden benaderd die direct actie zal ondernemen.

 

*             Jubilaris. Dhr. C Aerts wordt in het zonnetje gezet in verband met zijn 40-jarig jubileum bij onze vereniging.  Onze voorzitter bedankt Corrie voor zijn grote inzet al deze jaren. Natuurlijk ontbreekt een leuk cadeau en een bloemetje voor Mevr. Aerts niet. De allerkleinste van de familie wordt verrast met een lekkere snoepzak. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Dhr. Rinus Melenboer en Jos Bouwman beide zijn afgevaardigde van de Brabantse bond. Door Dhr. Melenboer werd onze jubilaris het bronzen bondsinsigne opgespeld.

Dhr. Aerts bedankt ieder voor de mooie avond.

 

*             Sluiting .Voorzitter dankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en nodigt ieder uit voor een drankje en een hapje.

 

 

Notulist,

Wil van de Luijtgaarden