Notulen jaarvergadering 2019.

Jaarvergadering 2019.

Datum: 15/4/2019

Aanwezigheid:
   
         Aanwezig: 31
         Afwezig met afmelding: 1
         Afwezig zonder afmelding: 9

Opening
Voorzitter Wil van de Luijtgaarden opent de jaarvergadering met een samenvatting van het lesjaar. Er wordt stilgestaan bij het slechte nieuws dat de vereniging afgelopen jaar getroffen heeft. Wil maas en Marijn Konings worden bedankt voor hun inzet bij de oefenavonden.

Verslag:

Secretaris
Secretaris Koosje van Peer benoemt de bezigheden gedurende het afgelopen jaar. Meerdere (regio)vergaderingen hebben bijgedragen aan het verder brengen van de vereniging. Het belang van de leden en hun inzet worden benadrukt, zowel bij evenementen als bij het verlenen van hulp als burgerhulpverlener bij reanimatieoproepen.
Gedraaide diensten:
          Zie de agenda op de website voor een overzicht van de evenementen.
          In totaal hulp van 125 vrijwilligers.
          Hierbij is budget opgehaald dat naast de dekkende contributiekosten bijdraagt aan              het kunnen regelen van activiteiten.

Penningmeester
Verslag van inkomsten:
          Fysiotherapeut: 25 euro
          Voetbalvereniging Rood-Wit: 125 euro
          Mark Leijssen: 150 euro
          Rabobank Clubkas-actie: 612 euro
          Rotary Halderberge: 1000 euro, bijdrage aan nieuwe reanimatiepop
          Mark Leijssen: 780 euro, bijdrage aan nieuwe reanimatiepop

Kascontrole
Uitgevoerd door Ad Boeren en Ad Dirven. Ad Dirven is aftredend, Rini Koevoets neemt zijn functie over.Er zijn geen fouten gevonden in de boekhouding van de penningmeester. 
Penningmeester Anita Coremans wordt bedankt.

Verbandmeester
Verzoek tot aanvulling van de verbandtassen graag doorgeven aan de Verbandmeester Kees van Trijp middels e-mail.

Evenementen
Zie verslag Secretaris.

Bestuursverkiezing
Voorzitter Wil van de Luijtgaarden is aftredend en herkiesbaar: er zijn geen tegenstemmen waardoor Wil van de Luijtgaarden opnieuw voorzitter is.

Marijn Konings is verkiesbaar gesteld als Algemeen bestuurslid waarbij hij vooral de functie van Secretaris zal ondersteunen. Er wordt unaniem mee ingestemd.

Mededelingen
Bereidheid tot thuispost?
         Vrijwilligers:
         Arie Dirks
         Bert Kools
         Karin van Beers
         Rini Nuijten
Vraag hoe dit kenbaar te maken voor voorbijgangers: middels een sticker.

Codesloten aan AED’s in Gemeente Rucphen worden mogelijk verwijderd zodat het snel vrij krijgen bij een reanimatieoproep niet belemmerd wordt.

Leden gepolst voor automatische afschrijving van de contributie ter bevordering van het gemak van de penningmeester. De eerste reacties lijken positief. Hiervoor gaat de bank geïnformeerd worden.

Vragen
Verzoek tot het invullen van een halve lesavond met uitleg over de nieuwe EHBO-tassen zodat tijdens evenementen niet gezocht hoeft te worden naar materialen. Ook is er behoefte aan het doornemen van AED-gebruik. Mogelijk kan dit samen 1 lesavond vormen? Dit wordt  overlegd met Kaderinstructeur Wil Maas tijdens de vergadering voor het nieuwe lesjaar.

Besproken wordt dat sommige burgerhulpverleners geen oproep hebben gekregen sinds het invoeren van de nieuwe app vorig jaar. Er wordt aangeraden om een nieuw account aan te maken. Dit heeft bij meerdere leden geholpen. Hulp hierbij kan geboden worden door de nieuwe folders van HartslagNu.

Jubilarissen
Jose Otjens: 20 jaar

Marcus Leijssen: 20 jaar

Jackie Jaspers: 25 jaar

Adrie de Rooy: 30 jaar
         Huldiging door Rayon-voorzitter Dhr. Merriënboer
         Benoeming tot erelid

Adry Aerts: 40 jaar
          Huldiging door Voorzitter van EHBO Noord-Brabant Dhr. Koetsruijter

Sluiting
Voorzitter Wil van de Luijtgaarden besluit de vergadering. Er wordt overgegaan op de jaarlijkse borrel.

Notulist: Marijn Konings.