Statuten

* Statuten 2023 *

E.H.B.O.- Sint Willebrord.

Art. 1

De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken.
Zij is gevestigd in de gemeente: Rucphen/St.Willebrord.

Doel
Art. 2

Het doel van de vereniging is te bevorderen al hetgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen in Eerste Hulp bij Ongelukken en ongevallenpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers;
c. een doelgerichte propaganda;
d. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Duur

Art. 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Art. 3a

De vereniging is aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie EHBO.

Lidmaatschap

Art. 4

Leden en ereleden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld/benoemd bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Bij het huishoudelijke reglement kunnen bepaalde catogorieën leden onderscheiden worden. Voor elk van deze catogorieën worden de rechten en plichten afzonderlijk vastgesteld.

Art. 5

De leden zijn in het algemeen verplicht zo veel als in hun vermogen ligt te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Alle overige verplichtingen worden geregeld bij het huishoudelijke reglement.

Art. 6

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging van de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts alleen schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Niettemin is onmiddelijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaats vinden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen alsook wanneer rederlijkerwijs van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Ontzetting kan plaats vinden, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten. reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur. Van dit besluit staat beroep open op de algemene vergadering. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode voor onbepaalde tijd.
Tegen schorsing is beroep mogelijk bij de algemene veradering.
Het in lid 4 bepaalde aangaande”beroep” is van overeenkomstige toepassing.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Geldmiddelen

Art. 7

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten.

Bestuur

Art. 8

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
Vz wordt door de leden rechtstreeks als vz. gekozen.

1a. Het Dagelijks Bestuur bestaande uit Voorzitter, Secretaris & Penningmeester, moet geboren zijn in
Sint Willebrord woonachtig in de gemeente Rucphen.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd bij voorkeur uit leden van de vereniging. Maximaal twee bestuursfuncties mogen worden vervuld door niet-leden van de vereniging, zij worden als zodanig in functie door de algemene vergadering benoemd.De algemene vergadering stelt de bestuursleden vast.

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De zittingstermijn vangt aan op de eeste dag van de maand volgende op die van de vergadering waarin het bestuurslid is gekozen of zoveel later als het bestuurslid dat wordt opgevolgd aftreed.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddelijk herbenoembaar.

4. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

5. Indien de functies van de secretaris en penningmeester in één en dezelfde persoon verenigd zijn, kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.

Art. 9

1.Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel in te stellen dagelijks bestuur.

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een ander verbindt.

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemenevergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Art. 10

1. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter te samen met de andere DB (bestuursleden).

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die te vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

Art. 11

1. De algemene vergaderingen worden gehouden waar de vereniging statutair is gevestigd.

Art. 12

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4. De wijze van stemming wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Art. 13

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerst volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Art. 14

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een account als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgelijk Wetboek, dan benoemd de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan hij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Art. 15

1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.Indien aan het verzoek binnen veertien dagen een vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaats vond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Statutenwijziging

Art. 16

1. In de statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe op een termijn van een maand is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. In bedoelde oproeping moet tevens worden medegedeeld waar een afschrift van het in lid 2 bedoelde voorstel ter inzage ligt qcaqu quo zal liggen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Het besluit tot wijziging van de statuten moet genomen worden met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte van is opgemaakt.

5. Het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt vernomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Art. 17

1. Een besluit tot ontbinding kan alleen worden genomen door de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen op een termijn van één maand met vermelding, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.

2. De algemene vergadering stelt een bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ”in liquidatie”.

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar (s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar (s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 16 vermelde register.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Art. 18

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die tegenstrijdig zijn met de wet of met deze stauten.

Terug naar menu.